about us


welcome to...Matwealth Company.,Ltd. The distributor and importer of silicone from abroad.

บริษัท แม็ท เวลท์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และนำเข้า ยางซิลิโคน น้ำมันซิลิโคน
และเคมีต่างๆ ด้วยประสบการณ์จากธุรกิจ ซิลิโคนกว่า 20 ปี เราเป็นผู้นำเข้ารายแรกๆ
ของประเทศไทย จึงไม่ต้องสงสัยขีดความสามารถในการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าส่ง ค้าปลีก รวมทั้งผู้ประกอบการ กลุ่มโรงงานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

" เรารับประกันซิลิโคนได้ทุกล็อตการผลิต การรันตีได้ทั้งเรื่องราคาที่เป็นธรรม และคุณภาพได้มาตรฐาน "


Welcome to...Mat wealth Company,Ltd.

Thedistributor and importer of silicone from abroad.

บริษัท แม็ท เวลท์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

และนำเข้า ยางซิลิโคน น้ำมันซิลิโคนและเคมีต่างๆ

ด้วยประสบการณ์จากธุรกิจ ซิลิโคนกว่า 20 ปี

เราเป็นผู้นำเข้ารายแรกๆของประเทศไทย

จึงไม่ต้องสงสัยขีดความสามารถในการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าส่ง ค้าปลีก รวมทั้งผู้ประกอบการ กลุ่มโรงงานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

"เรารับประกันซิลิโคนได้ทุกล็อตการผลิต การันตีได้ทั้งเรื่อง ราคาที่เป็นธรรม และคุณภาพได้มาตรฐาน"